# تاریخ

سه هزار سال دروغ در تاریخ ایران/ زرتشت وجود خارجی نداشته!!!

 آورده، این است که گویدچـگـونه ممکــن اسـت شخصیتی - به این بزرگی کهزرتشتیان اورا پیامبر بزرگ سرزمین ایران معرفیکـرده انـد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 74 بازدید