زخم پذیر و روئین تن

   
آن کس که حق با اوست
عریان و بی حفاظ چنان است
که گویی جوشنی از پولاد بر تن دارد،
 
و آن کس که حق با او نیست
و جور و ستم دلش را تباه کرده است
هرچند که خود را به هزار جوشن مجهز کند
همچنان زخم پذیر و برهنه است.
ویلیام شکسپیر
/ 1 نظر / 12 بازدید