من چيستم؟

من خود چيستم؟
كودكي كه در شب گريه مي كند
كودكي كه در تاريكي براي نور گريه مي كند
و هيچ زباني جز گريه ندارد.*
 
 آلفرد لرد تني سـُن
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* گريه رمز ِ نياز و عرض ِ اشتياق است و چنانچه در دعا آمده است كه لا املك الا الدعا (من هيچ چيز جز دعا و خواست ندارم). جوهر ِ ذات ِ آدمي همان خواست است. نفس ِ ناطقه يعني خواستن و عشق داشتن. و چون سرمايه ي ما تنها خواستن است، هرچه خواست عظيم تر، آدمي بزرگتر و شريف تر. نفس ِ اماره و ديگر نفوس ِ شيطاني چون مزينه و مسؤله و غيره كه نام برده اند، عيبشان در خواستن نيست، بلكه در كم خواستن و به كم قانع شدن است. خواستن نشان ِ ظرفيت و قابليت ِ آدمي است، و هر آرزويي نشان ِ قابليت و توانايي ِ خاصي در ماست و اين همه عرض ِ نياز و گريه و زاري كه در ادب ِ عرفاني پارسي مي بينيم همه نشانه ي عاشقي و شوق به وصال ِ آن كسي است كه نور ِ آسمان و زمين است:
 
گريه بر هر درد ِ بي درمان دواست   ...    چشم ِ گريان، چشمه ي فيض ِ خداست
تا نگريد ابر، كي خندد چمن           ...    تا نگريد طفل كي نو شد لبن
برق ِ عقل ِ ما براي گريه است        ...     تا بگريد نيستي از شوق ِ هست
(مثنوي)
/ 0 نظر / 5 بازدید