تاریخچه چهارشنبه سوری

آتش در نزد ایرانیان باستان مقام بسیار والایی داشت آنها آتش را به نوعی فرزند اورمزد می دانستند و عقیده داشتند که می تواند ناپاکیها ، پلیدیها و تاریکیها را از میان ببرد . بنابر این در میان جشنهای مهم ایرانیان به جشنهای مخصوص آتش بر خورد می کنیم و از آن میان دو جشن آتش از بقیه معروفتر و مهمترند : جشن سده و جشن سوری . بطور کلی ایرانیان پیش از فرا رسیدن هر جشن مذهبی ،به آتشکده ها می رفتند و به نیایش می پرداختند اما رسم آتش افروزی پیش از عید بسیار کهنه و قدیمی است. واژه سوری صفت پهلوی  " سوریک"  است در زبان فارسی گل سوری به معنی گل سرخ است این آتش در دوره ساسانیان  گویا در شب آغاز « همس پت میدم گاه » ششمین گاهنبار افروخته می شد . انتخاب این زمان برای این جشن شاید از این جهت بود که تصور می شد فروهرها با دیدن دود و آتش جایگاه دودمان خویش را خواهند شناخت و بدان سو پرواز خواهند کرد......

/ 0 نظر / 27 بازدید